ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7


โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ โหลด
8 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) โหลด
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) โหลด
สถานที่ติดต่อ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 สถานที่ติดต่อ โหลด
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบ มท ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 โหลด
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 โหลด
3 คณะรัฐมนตรีมีมติแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โหลด
4 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่2)พ.ศ.2561 โหลด

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9


นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 แผนยุทธศาสตร์ หน่วยงานดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สถ. โหลด
4 นโยบายของผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว โหลด
7 นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โหลด
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง โหลด
คู่มือหรือคำสั่ง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 การมอบหมายหน้าที่การงานของ สถจ.สระแก้ว โหลด
2 คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ โหลด
5 คู่มือประมวลจริยธรรม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว โหลด

งานการเงิน


รายงานการประชุม


ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


ฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ข้อมูล 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว - - โหลด
2 ข้อมูลสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว - - โหลด
3 การบริหารจัดการขยะเปียกจังหวัดสระแก้ว - - โหลด
4 ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ - - โหลด
5 ข้อมูลผลการคัดเลือกสวนหย่อม/สวนสาธารณะจังหวัดสระแก้ว - - โหลด
6 ข้อมูลขยะมูลฝอยจังหวัดสระแก้ว - - โหลด
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 ข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว - - โหลด
8 ข้อมูลบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว - - โหลด