การมอบนโยบายการจัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.45 น. นายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมมอบโนบายการจัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการส่งเสริมเวทีการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้เกียรติเป็นประธานในการมอบนโยบายฯ